Μήνυση Δορυλάου Κλαπάκη για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας

Απρ 15th, 2015 | By | Category: Επικαιρότητα

Προς τον Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Μήνυση

Δορυλάου Κλαπάκη
Κατά

1) Του Αναπληρωτή Υπουργόυ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γεωργίου Κατρουγκαλου

2) Των υπάλληλων του ιδίου Υπουργείου

Αν. Γεν. Γραμματέα Δημήτριου Τσουκαλά και της Διευθύντριας κ. Ατσιογλου (που έχουν τις ανάλογες ευθύνες ως φαίνεται από το οργανογράμματα από τις πληροφορίες που μας έδωσαν από το Υπουργείο ), οιόποιοι είχαν κατ΄ επανάληψη ενημερωθεί για την αντισυνταγματικότητα του νόμου

3) Και κατά πάντως υπευθύνου , συνεργάτη του Υπουργού ή Υπηρεσιακού παράγοντα που είχε σχέση με την σύνταξη του συγκεκριμένου αντισυνταγματικού άρθρου

Οι Μηνυομενοι ( προφανώς βασιζόμενοι στο ότι στην Χώρα μας οι Επώνυμοι και όσοι συνεργάζονται μαζί τους ότι και να κάνουν απαλλάσσονται και για τον λόγο αυτό η χώρα μας έρχεται πρώτη στην διαφθορά στην Ευρώπη )
Προώθησαν το κατάφορο αντισυνταγματικό άρθρο 15 ( και αλλά άρθρα που προωθούν και επιβραβεύουν πελατειακές σχέσεις και διορισμούς στο Δημόσιο κυρίαρχη αιτία διαφθοράς στον τόπο μας) στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή την 6η .4.2015.
«Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις»
. Άρθρο 15

Μετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων
1. Οι θέσεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο Δημόσιο, στα ν.π.δ.δ. και στους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, στις οποίες διορίζεται το προσωπικό αυτό, εφόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία γενικά προσόντα διορισμού και τα ειδικά προσόντα του κλάδου, σε θέσεις του οποίου διορίζονται.
Με την συμμετοχή και προώθηση του άρθρου αυτού έκτος των ποινικών αδικημάτων που αναφέρονται
– στα άρθρα 134 -137 του Ποινικού Κώδικα ,
διαπράττουν και σειρά άλλων αδικημάτων του Π.Κ. όπως
παράβαση καθήκοντος
κατάχρηση εξουσίας
Άρθρο 386 Απάτη 1. Όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος
Άρθρο 389 Απατηλή πρόκληση βλάβης 1. Όποιος µε πρόθεση βλάπτει παράνοµα ξένη περιουσία πείθοντας κάποιο µε την εν γνώσει του παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή µε αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση των αληθινών σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή
Σε συνδυασμό με τα άρθρα 15, 26-27-28, 42-43 – 45-46 και αλλά

Καθώς μέσω αυτού
– έκτος του ότι γίνεται ξέπλυμα και επιβράβευση σειρά άλλων παλαιοτέρων ποινικών αδικημάτων , προτρέπει στην προώθηση παρομοίων νέων αδικημάτων,
– παραβιάζει εσκεμμένα σειρά θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος (4, 52, 103 κ.α.)
με σκοπό επιπλέον
– την εξυπηρέτηση παράνομων ιδιωτικών συμφερόντων και την υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων εις βάρος των νόμιμων δικαιούχων πολιτών,
– τη διάβρωση της Δημόσιας Διοίκησης,
– τη Διάβρωση του Δημοκρατικού πολιτεύματος,
– την αλόγιστη και παράνομη οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
– την ολοκλήρωση με νομοθετική ρύθμιση την τακτοποίηση της πελατείας μηχανισμών και συγκεκριμένων ιδιωτικών γραφείων , με σκοπό να προσπορίσουν , παράγοντες , ιδιώτες, ενδιάμεσοι και τρίτοι εις εαυτούς (μεταξύ αυτών και συνεργάτες του προσωπικού γραφείου του ιδίου του κ. Γ. Κατρούγκαλου), συμφώνα με τη γνωστή τοις πάσι τακτική (επιβεβαιωμένη και από τα αναγραφόμενα στα ΜΜΕ), τεράστια οικονομικά και αλλά «οφέλη »

Γενικά
Σύνταγμα της Ελλάδος

Άρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)
1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

2. ‘Αρθρο 103: (Δημόσιοι υπάλληλοι)
1. Oι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Kράτους και υπηρετούν το Λαό οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Tα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.
δικαίου.
7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει.

Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής.

**8. Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Oι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου.
‘Αρθρο 52: (Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης)
H ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση.
– – – – – – – – –

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ( αρθρ. 103 )
– δεν μπορεί να προσληφθεί κανένας (έκτος ελαχίστων ειδικών περιπτώσεων οι οποίες επιγραμματικά αναφέρονται σε αυτό ) ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος
– δεν αναγνωρίζει κανένα άλλο τρόπο διορισμού , παρά μόνο κατόπιν τίμιων , ισότιμων ,αξιοκρατικών Πανελληνίων γνωστών σε όλους τους πολίτες προκηρύξεων και διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και φυσικά χωρίς επιλεκτικά επιπλέον μόρια στα ρουσφέτια ,

– Και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν εργασιακές Σχέσεις ΙΔΑΧ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη
– τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται ο κάθε αρμόδιος Υπουργός (ποσώ δε μάλλον αν έχει και ’’προσωπικό’’ ενδιαφέρον) από τα κυκλώματα που διακινούν τους παράνομους διορισμούς στο Δημόσιο
– αλλά και τις θέσεις (κατά παράβαση του άρθρου 103 του Συντάγματος) του ιδίου κ. Γεωργίου Κατρούγκαλου, ως ιδιώτη Δικηγόρου σχετικού μάλιστα με τακτοποιήσεις υπάλληλων
Μετά την πληροφορία ότι ετοιμάζεται αντισυνταγματικός νόμος τακτοποίησης των πελατειακά διορισμένων συμβασιούχων ( Σχολικών φυλάκων , καθαριστριών , υπαλλήλων της ΕΡΤ , κ.λπ.) στο Δημόσιο, την 5η Μάρτιου με έγγραφό μας, τον ενημερώσαμε (ως αρμόδιο Υπουργό πλέον ,κάτι που φυσικά γνώριζε ). τι προβλέπει το Σύνταγμα,
Και ότι δεν δύναται με νομοθετικές ρυθμίσεις να προωθήσει νόμο με τον οποίο θα ολοκληρώνει αυτό το «παράνομο εμπόριο» θέσεων εργασίας στο Δημόσιο την ώρα που ένα εκατομμύριο άνεργοι αναμένουν με αξιοπρέπεια , από το καθ΄ όλα αρμόδιο ΑΣΕΠ και την πολιτεία να προκηρύξει τίμιο, ισότιμο και αξιοκρατικό διαγωνισμό για τις απαραίτητες θέσεις στο δημόσιο προκειμένου να διεκδικήσουν με την αξία τους και τα προσόντα τους και συμφώνα με όσα επιτάσσει το Σύνταγμα ,
Παρά την εν συνεχή έγγραφη και τηλεφωνική επαφή που είχα και
– με το προσωπικό Γραφείο του Υπουργού (και πρώην δικηγόρου συμβασιούχων σε υποθέσεις εις βάρος του Δημοσίου και εις βάρος των άλλων ανέργων νέων),
– Το Γραφείο της Διευθύντριας κ. Αμπλιάδου
– Το Γραφείο του Αν. Γ.Γρ. Τσουκαλά Δημήτριου
– αλλά και με την νομική Υπηρεσία του Υπουργείου δεν έλαβα καμία απάντηση περί διαφωνίας των αναφερομένων στα έγγραφα μου .
Εν συνεχεία, (μετά μάλιστα την ανακοίνωση του ιδίου του Υπουργού ) ότι συμπεριέλαβε στο άρθρο 15 στον ανωτέρω νόμο.

« Άρθρο 15: Μετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων
1. Οι θέσεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στα ν.π.δ.δ. και στους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων.κ.λ.π.»
Δηλαδή αντί να δώσει εντολή να ελεγχτούν όλοι οι υπάρχοντες σήμερα συμβασιούχοι { έργου και οι λεγόμενοι »αορίστου» χρόνου }
– πως παραμένουν στο Δημόσιο ενώ θα έπρεπε να απολυθούν μετά την λήξη τις αρχικής σύμβασης
– και ποιοι ανανέωναν παράνομα τις συμβάσεις των πελατειακά ή φωτογραφικά διορισμένων για συγκεκριμένο χρόνο , συμβασιούχων ώστε να καταλογιστούν και οι ανάλογες ευθύνες
προώθησαν σε σχέδιο νόμου πελατειακά εισαχθέντες και παράνομα παραμένοντες στο Δημόσιο ,από την ανύπαρκτη πρακτικά (συμφώνα με το άρθρο 103 , μετά και την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001) θέση Αόριστου Χρόνου σε μόνιμες θέσεις!!!!
Κατόπιν τούτου την 16η Μαρτίου 2015 με αρ. πρωτ. 720/2015 κατέθεσα και δεύτερο έγγραφο όχληση προς τον Υπουργό κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο, ενημερώνοντας παράλληλα ( αρ. πρ. 447/2015 ) και το Γραφείο του νομικού Συμβούλου τον ότι
«δεν μπορεί να προωθήσει τέτοιο νόμο διότι παραβιάζει τη Συνταγματική Επιταγή, την ισότητα των πολιτών και τη θεμελιώδη αρχή της αξιοκρατίας»

Παρά ταύτα, ο Υπουργός κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος και οι πέριξ αυτού Δημόσιοι Υπάλληλοι και συνεργάτες του
– όχι μόνο δεν απάντησαν στις συγκεκριμένες θέσεις που ανέφερα στα έγγραφα μου
– αλλά (προφανώς ίσως ο Υπουργός φοβούμενος μην απομακρυνθεί από την θέση του πριν ολοκληρώσει τις όποιες τυχόν ’’υποσχέσεις’’ του ) προχώρησαν στην προώθηση αυτού του εκ προοιμίου αντισυνταγματικού και προκλητικά παράνομου νόμου .
Μετά από γρήγορη δημόσια διαβούλευση και παρά τις έντονες μαζικές αντιδράσεις προώθησαν στην Βουλή τον σχετικό νόμο που αφορά στην παράνομη τακτοποίηση πελατειακά διορισμένων ατόμων στο Δημόσιο, με στόχο και σκοπό όσα αναφέρονται αρχικά στη μήνυση αδιαφορώντας μάλιστα για την οικονομική καταστροφή της χώρας .
Με αυτόν τον προωθούμενο αντισυνταγματικό νόμο, είναι φανερό ότι επιχειρούνται έκτος των άλλων να ολοκληρωθούν οι παράνομες συναλλαγές Πολιτικών παραγόντων και Δικηγορικών Γραφείων με τους πελάτες τους, ολοκληρώνοντας παράλληλα και τα φανερά «συμβόλαια», τα οποία είχαν συνάψει στο παρελθόν Δικηγορικά γραφεία ( μεταξύ αυτών και το δικό του Γραφείο και των συνεργατών του), με πολίτες που ήθελαν, αντίθετα από την Συνταγματική επιταγή , να καταλάβουν παράνομα και εις βάρος των πραγματικά δικαιούχων ανέργων νέων μια θέση στο Δημόσιο , αποφεύγοντας τις δύσκολες και αξιοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται από το Σύνταγμα .
Παράλληλα (παραβιάζοντας το άρθρο 52 του Συντάγματος) η προώθηση αυτού του νόμου πρακτικά «νομιμοποιεί» την εξαγορά συνειδήσεων ( μέσω πελατειακών διορισμών , πιέσεων και εκβιασμών και υποσχέσεων κάτι που γνωρίζουν και το έχουν δημοσίως παραδεχτεί όλοι και κάνεις δεν μπορεί να το διαψεύσει ) και κατ΄ επέκταση την εκλογή των πολιτικών παραγόντων, ως νόμιμο εργαλείο διάβρωσης του Δημοκρατικού Πολιτεύματος
Και επιπλέον
Διατηρείται και ενισχύεται το κύκλωμα (επονομαζόμενη Διοικητική Μαφία)
– που διακινεί τις παράνομες προσλήψεις στο Δημόσιο, για να συνεχίσει το άκρως επικερδές εμπόριο πελατειακών διορισμών,
– που μέσω των συμβασιούχων που «οφείλουν» για τον διορισμό τους «ελέγχει» την Δημόσια Διοίκηση
Παράλληλα επιβραβεύοντας με την κατάθεση του νόμου αυτού τους αντισυνταγματικούς παράνομους διορισμούς , διατηρεί και προωθεί τον πελατειακό μηχανισμό, μέσω του οποίου μετακινούνται κάτω από το τραπέζι χρηματισμοί δισεκατομμυρίων.

καθώς ως άλλωστε όλοι γνωρίζουν
– και πως γίνονται αυτοί οι ρουσφετολογικοί διορισμοί
– και τον υπάρχοντα (αναπροσαρμοζόμενο τακτικά) »τιμοκατάλογο», που την ύπαρξη του την αναγνωρίζουν και την αναφέρουν πλέον και δημόσια στα ΜΜΕ
Μια απαράδεκτη κατάσταση διακίνησης μαύρου χρήματος ,μέσω της οποίας ακλουθώντας τον τιμάριθμο από το 2000, το ποσόν που κατέβαλαν οι πολίτες για ένα παράνομο διορισμό στους Δικηγόρους , στους παράγοντες και στους κάθε είδους εμπλεκομένους ήταν 5.000.000 δραχ, ( ως αναγράφει και το σχετικό επιβεβαιωμένο δημοσίευμα καθώς για αυτήν την δημοσίευση δεν υπήρξε καμιά αντίδραση – αντίρρηση , διαφωνία ή παραπομπή στην Δικαιοσύνη από τις αρμόδιες αρχές )
Δηλαδή σήμερα συμπεριλαμβανομένης και της συμφωνίας μεταβολής της σύμβασης από σύμβαση έργου στην ( ανύπαρκτη πλέον ) θέση Αορίστου χρόνου και στην συνέχεια με νομοθετική ρύθμιση τακτοποίηση του «πελάτη » τους σε μόνιμη θέση στο Δημόσιο το ποσόν σε μαύρο χρήμα φέρεται ότι ξεπερνά και τις 50.000 ευρώ.
Έναν ποσό ( λάδωμα ) που πολλοί από τις οικογένειες των συμβασιούχων το καταβάλουν χωρίς αντιρρήσεις , καθώς αυτοί
– αξιοκρατικά δεν έχουν τα ανάλογα προσόντα για να καταλάβουν νόμιμα την συγκεκριμένη θέση , ενώ έτσι εξασφαλίζουν οριστικά μια θέση σταθερή εργασίας
– οι μισθοί που θα εισπράξουν μέχρι την οριστική τακτοποίηση τους θα υπερβούν κατά πολύ τα χρήματα που αρχικά έδωσαν για « λάδωμα »
– και παράλληλα ορισμένοι εξ αυτών , οι οποίοι έχουν πλέον μάθει ότι στην Χώρα μας όλα γίνονται κάτω από το τραπέζι , έχουν την προσδοκία την ελπίδα η ακόμα και την βεβαιότητα ότι ως δημόσιοι υπάλληλοι πλέον με τον ίδιο τρόπο που διοριστήκαν θα …..εισπράξουν πολλά περισσότερα από το αρχικό «κεφάλαιο» που κατέβαλαν .
Έτσι επίσης όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτόν τον πελατειακό τρόπο διορισμών , και με τον αποκλεισμό ανεξάρτητων, τιμίων, αξιοκρατικά διορισμένων από τις καθοριστικές θέσεις του Δημοσίου πιστών στο Σύνταγμα Δημοσίων Υπάλληλων, επιτυγχάνει παράλληλα η διαφθορά
– να ξεπερνά ( στο μέγιστο δυνατόν) τα εμπόδια εις βάρος της Δημόσιας περιούσιας και του Δημοσίου χρήματος
– από τους υπηρετούντες στην Δημόσια διοίκηση υπαλλήλους να ανέχονται τις παράνομες ενέργειες και συναλλαγές, των πολιτικών προσώπων με την ( αποδεχόμενης από όλους πλέον υπάρχουσα) Διαπλοκή που ως γνωστόν αποτελείται από Ιδιώτες , Πολιτικούς παράγοντας και Δημοσίους Υπάλληλους.
Προς επιβεβαίωση μάλιστα των ανωτέρω , δεν είναι άλλωστε τυχαία η προώθηση του αντισυνταγματικού και άδικου νόμου 3801/2009 με τον οποίο έδινε το δικαίωμα σε ρουσφετολογικά διορισμένους συμβασιούχους προκλητικά , και παράνομα , όχι μόνο να υπογραφούν δημόσια έγγραφα , αλλά και να προωθούνται σε θέσεις Προϊσταμένου και Διευθυντή εις βάρος των σύμφωνα με την Συνταγματική Επιταγή ,αξιοκρατικά προσληφθέντων μόνιμων Δημοσίων Υπάλληλων .
Αυτόν τον καθαρά αντισυνταγματικό νόμο 3801/2009 ,{ που οι ρουσφετολογικά διορισμένοι από την ανύπαρκτη θέση( μετά το 2001 ) συμβασιούχοι Αόριστου χρόνου (οι οποίοι μάλιστα απέτυχαν στις ίδιες εξετάσεις του ΑΣΕΠ με τους επιτυχόντες σήμερα μόνιμους υπάλληλους ) βρίσκονται σήμερα πλαγίως και παρανόμως σε ανώτερους βαθμούς , από τους νόμιμα επιτυχόντες μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους , } επικαλούνται οι μηνυομενοι για να δικαιολογήσουν στην δημόσια διαβούλευση στην Διαύγεια τις καταγγελίες κατά του νόμου αυτού για να προωθήσουν την νέα παρανομία με την όποια μετατρέπονται πάλι αντισυνταγματικά οι σχέσεις εργασίας των ρουσφετιών από σύμβαση σε μόνιμες..
Με την προώθηση πελατειακών νόμων
Μειώνονται παράλληλα και υποβαθμίζονται οι πραγματικές άξιες οι σπουδές ,η ηθική , η τιμιότητα , η μόρφωση ,και η προσπάθεια απόκτησης τα κάθε είδους αξιοκρατικών προσόντων με πρώτα θύματα αυτού του κακίστου νόμου την Δημόσια Διοίκηση .
Και φυσικά όσοι μπήκαν στο Δημόσιο με πολύ δύσκολους γραπτούς διαγωνισμούς, (όπως και όλοι οι άνεργοι νέοι με περισσότερα προσόντα από τα προωθούμενα από τους μηνυμένους ρουσφέτια ) θα αισθάνονται »κορόιδα» που κουράστηκαν, κόπιασαν και δούλεψαν στον ιδιωτικό τομέα ,. έως ότου προκηρυχθεί και πετυχαν με μοναδικά τους εφόδια τα προσόντα τους , τις γνώσεις τους και την τιμιότητα τους στον δύσκολο διαγωνισμό στον οποίο στον οποίο συμμετείχαν και σήμερα οι συμβασιούχοι που απέτυχαν και ( τώρα εφόσον ψηφιστεί ο προωθούμενος νόμος ) με τις «γνωριμίες τους» και τις «υποχωρήσεις» τους σε κάθε είδους πιέσεις λογω του τρόπου πρόσληψης είναι φυσικό .ότι θα προτιμούνται στην προώθηση καθοριστικών θέσεων σε μια κοινωνία και ένα κράτος που η τιμιότητα ή ήθη και οι γνώσεις σήμερα θεωρούνται αρνητικό προσόν στην Δημόσια Διοίκηση
Αλλά και ο ίδιοι οι συμβασιούχοι με τον τρόπο εισόδου στην Δημόσια Διοίκηση συνεχώς, πιέζονται , εκβιάζονται και υποφέρουν από τον κύκλο που διακινεί τις παράνομες προσλήψεις καθώς έκτος των αρχικών οικονομικών και πολιτικών ανταλλαγμάτων, που δίνονται δεν είναι άγνωστο πλέον ότι πολλές νέες κοπέλες ( όπως επιβεβαιώθηκε με την υπόθεση Ζαχοπουλου αλλά και αυτή της Θεσσαλονίκης και του Βόλου ) πιέζονται από τους «Μαστροπούς» παράγοντες όχι μόνο να παρανομούν ως δημόσιοι Υπάλληλοι αλλά ακόμα εξωθούνται και στην σεξουαλικη βια και στον κάθε είδους εξευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρεπείας για να εξασφαλίσουν παράνομα μια θέση στο Δημόσιο , σημαδεύοντας για πάντα την σταδιοδρομία τους για όλη τους την ζωή.
Και το κυριότερο, με τους αντισυνταγματικούς πελατειακούς νόμους , λειτουργούν κατά της Εθνικής Οικονομίας, καθώς οι πελατειακοί διορισμοί ( πολλές φορές άνευ αντικειμένου )
– έκτος της προώθησης ανάξιων πολιτικών στα κέντρα αποφάσεων
– και καθοριστική αιτία ανεργίας σε μια χώρα καθώς για κάθε ρουσφέτι στο Δημόσιο –( όπως επεσήμανε και ο π. Υπουργός Οικονομικών Π. Κανελλόπουλος) χάνονται 3 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα
– συμφώνα με όλα τα στοιχεία όπως άλλωστε παραδέχτηκε και το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών μόλις άρχισε η κρίση , ήταν και η βασική αιτία και παραμένει της οικονομικής καταστροφής και Χρεωκοπίας της χώρας,
Έτσι αντί ο δημόσιος τομέας
– να στελεχώνεται από ικανούς , ηθικούς και τους καλύτερους αξιοκρατικά υπάλληλους ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες στην καθημερινή ζωή και οι επιχειρηματίες για την καλύτερη ανάπτυξη του τόπου
– στελεχώνεται στο μεγαλύτερο μέρος από άτομα που μέσω παραβιάσεων του Συντάγματος και ανταλλαγμάτων χωρίς να κοπιάσουν , χωρίς να σεβαστούν τους κόπους των άλλων νέων ,διοριστήκαν παράνομα και με μαθηματική ακρίβεια έτσι θα λειτουργούν με την υπογραφή τους και από την μόνιμη θέση που θα καταλάβουν με τον προωθούμενο παράνομο νόμο στο δημόσιο .
Τελικό αποτέλεσμα έκτος της διάλυσης του κράτους και τα προβλήματα στην ανάπτυξη, θα συνεχίσει να καλείται ο ιδιωτικός και παραγωγικός τομέας, μέσω της υπέρμετρης φορολόγησης πληρώνοντας πολύ δύσκολα «μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει» τους σκληρά και χαμηλά αμειβόμενους ιδιωτικούς υπαλλήλους να συντηρεί ένα πολυπληθή αδιάφορο και πολλές φορές αδρανή , ανάξιο , ημιμαθή , διεφθαρμένο δημόσιο πελατειακό κράτος, και να διογκώνεται η φτώχεια και το δημόσιο χρέος
Έκτος του Γ. Κατρουγκαλου οι επίσης μηνυομενοι ενημερωμένοι υπεύθυνοι του Υπουργείου, λόγω της θέσεώς τους, Δημόσιοι Υπάλληλοι, και οι προσωπικοί συνεργάτες του Υπουργού, (ή άλλοι δ. υπάλληλοι που δεν γνωρίζω τα ονόματα τους) οι όποιοι έχουν συνεργαστεί στην κατάρτιση του σχετικού νόμου, έχουν τις ίδιες ευθύνες με τον Υπουργό (εκτός αν παραιτούμενοι από τη σχετική πολιτική ή υπεύθυνη Διοικητική θέση τους, έχουν διαφωνήσει εγγράφως δημοσιοποιώντας τις αντιρρήσεις τους), καθώς παραβιάζουν εν γνώση τους και το άρθρο 25 ου Δ/Υ κώδικα),
Άρθρο 25 Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών

1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.
2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.
Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή

—————————–
Σημειώνουμε δε ότι οι αποφάσεις και οι νόμοι που καλούνται να ψηφίσουν μέσω αυτού του παράνομο άρθρου , οι Βουλευτές ( όπως και κάθε άλλο νόμο που περιέχει διορισμούς ή τακτοποίησης στο δημόσιο χωρίς αξιοκρατικές από το ΑΣΕΠ πανελλήνια γνώστες ισότιμες διαδικασίες) , έχουν τεράστιο νομικό πρόβλημα καθώς η συμμετοχή τους και η τυχόν ψήφιση νόμου για προώθηση ποσω μάλλον επικύρωση αντισυνταγματικών πελατειακών τακτοποιήσεων, και πρακτικά κωλύονται από το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν προσωπικό ή κομματικό κέρδος ή όφελος.
Δηλαδή με απλά λόγια στη συγκεκριμένη περίπτωση , έκτος των παράνομων και αντισυνταγματικών λόγων και από νομικής άποψης σχεδόν το σύνολο των Βουλευτών δεν δύνανται εκ των πραγμάτων να λάβουν μέρος σε αυτή την ψηφοφορία , κάτι που ο αρμόδιος Εισαγγελέας τώρα, και οι Διοικητικοί Δικαστές στο μέλλον, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους .
Και αυτό το αναφέρουμε καθώς μέσω αυτού του παράνομου, αντισυνταγματικού και καταστροφικού για την χώρα και τους πολίτες εμπορείου θέσεων εργασίας και μάλιστα σε προνομιακές (από φόρτο εργασίας και αμοιβής) θέσεις στο Δημόσιο έχουν « ταχτοποιηθεί» παράνομα και χαριστικά ως συμβασιούχοι που τώρα γίνεται προσπάθεια να μονιμοποιηθούν μελή των οικογενειών των Βουλευτών, Δημοτικών και νομαρχιακών συμβούλων και άλλων παραγόντων κ.λπ. και κυρίως κομματικοί παράγοντες σχεδόν όλων των κομμάτων στην Βουλή.
Πολλές φορές μάλιστα η συναλλαγή για πελατειακούς παράνομους διορισμούς ατόμων των οικογενειών των Βουλευτών , γίνεται με αντάλλαγμα
– την ψήφο τους σε πολιτικές αποφάσεις αντίθετες της συνείδησης τους ,όπως δημόσια το επιβεβαίωσε και ο σημερινός Υπουργός κ. Πανούσης κατά τις διαδικασίες για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κ. Δήμα
– και την σιωπή τους και την ανοχή τους υπέρ παράνομων ιδιωτικών συμφερόντων .

Έτσι

Αντί να αποσταλούν από τον αρμόδιο Υπουργό και τις Υπηρεσίες του αρμοδίου Υπουργείου όλες οι υποθέσεις που έχουν σχέση με τους λεγόμενους «συμβασιούχους», οι οποίοι διορίστηκαν κατά παράβαση του νόμου 2190/.94 και του άρθρου 103 μετά το 2001 της αναθεώρησης του Συντάγματος, στο ΑΣΕΠ και τον Εισαγγελέα, ώστε να εξεταστεί γιατί
– ενώ διοριστήκαν ( σχεδόν στο σύνολο τους επιλεκτικά ,χαριστικά και φωτογραφικά ) ως συμβασιούχοι έργου και για συγκείμενο χρονικό διάστημα αυτοί, παραβιάζοντας τον ποινικό Κώδικα με παράνομες ανανεώσεις συμβάσεων παραμένουν ακόμη ως συμβασιούχοι
– ή ακόμα χειρότερα οι θέσεις εργασίας τους μετατράπηκαν σε μια πρακτικά ανεπαρκή σχέση . λεγόμενη «Αόριστου χρόνου»
– και να ελεγχθεί με ποίον τρόπο παράνομα ανανέωναν τις συμβάσεις τους και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι παράγοντες ως καταχραστές του δημοσίου χρήματος .

βλέπουμε σήμερα

παρά τις αντίθετες θέσεις και Δικαστικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας (έκτος της λανθασμένης η οποία προσήλθε με ανήθικες, απαράδεκτες και εκβιαστικές καταστάσεις και κάθε είδους πιέσεις απόφαση του ΣτΕ για το Π.Δ. 164/2004, ( που έχω και προσωπική εμπειρία και το επιβεβαιώνουν και τα τότε δημοσιεύματα ) .φτάνοντας μάλιστα να ζητούν κομματικοί παράγοντες επειδή οι Ανώτατοι Δικαστές οι οποίοι ακολουθώντας την Συνταγματική Επιταγή θέλησαν να δώσουν τέλος σε αυτό το αρρωστημένο καταστροφικό φαινόμενο που διαφθείρει όλη την Ελληνική Κοινωνία να πάνε πρακτικά στο φρενοκομείο

Πελατειακοί διορισμοί που έχει αναγνωριστεί το καταστροφικό τους αποτέλεσμα και πριν την ξεκάθαρη Συνταγματική Επιταγή με το άρθρο 103 με την αναθεώρηση του Συντάγματος , όταν ο πρώην Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ Ματθίας , βλέποντας ότι η Βιομηχανία εκμετάλλευσης , διαφθοράς ,και χρηματισμού εις βάρος των άνεργων νέων και η κλοπή εργασίας από τους πραγματικά δικαιούχους , είχε άρχισε μετά την ψήφιση του 2190/94 να προωθείται ξανά και με την ανοχή Δικαστικών Λειτουργών ακόμα και μέσω Δικαστικών αποφάσεων , απέστειλε την από 28 / 4 / 1999 επιστολή του στους Δικαστικούς Λειτουργούς ,επισημαίνοντας τις ευθύνες που έχουν, όσοι Δικαστικοί λειτουργοί προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο τις ανανεώσεις συμβάσεων ενώ ως γνωστόν ζήτησε έκτος των ποινικών ευθυνών η ανανέωση συμβάσεων να χαρακτηρίσει ιδιώνυμο

Ο κ. Γ. Κατρούγκαλος και οι συνεργάτες του με την προώθηση του νόμου αυτού
– επιβραβεύουν τους πελατειακούς διορισμούς
– δημιουργούν στρατιές ευελπιστούντων μελλοντικών συμβασιούχων και ατόμων που ελπίζουν να διοριστούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
– Και πολλαπλασιάζουν την πελατεία του γραφείου των π. συνεργατών του δικηγόρων
– Έτσι, παρακάμπτεται πλήρως η αρχή της ισότητας, ισονομίας και των ισων ευκαιριών διεκδίκησης εργασίας, και παραβιάζεται πλήρως η συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αξιοκρατίας ..
Γεγονός άλλωστε είναι, ότι με την απαξίωση της αξιοκρατίας στους διορισμούς του Δημοσίου, και με ανάξιους , ημιμαθείς ή χρηματιζόμενους υπαλλήλους να εξυπηρετούν τον ιδιωτικό τομέα την ανάπτυξη και την παράγωγη , οι καλύτεροι άξιοι και ηθικοί νέοι –εφοδιασμένοι με πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά- φεύγουν και μεταναστεύουν από τη πατρίδα τους γιατί έκαναν το λάθος και επέλεξαν την ακριβοπληρωμένη και κοπιαστική μόρφωση ως εφόδιο και την τιμιότητα και τον σεβασμό των κόπων των άλλων νέων , και όχι την εξεύρεση «γνωριμιών» τον χρηματισμό και τον εξευτελισμό της προσωπικότητας τους .
Με την προώθηση αυτού του κατάπτυστου παράνομου νόμου οι μηνυομενοι είναι σίγουροι ότι σημερινή ηγεσία της νομοθετικής εξουσίας
– ότι δεν θέλει , όπως το Σύνταγμα επιτάσσει , να στελεχωθεί η Δημόσια Διοίκηση με πολίτες άξιους και τίμιους που αρνούνται εκ της πλαγίας οδού , γονατισμένοι και διαβρωμένοι να τακτοποιηθούν παράνομα μέσω δικηγορικών γραφείων ,
– αλλά θέλει να ολοκληρώσει την παρανομία των προηγουμένων διεφθαρμένων παραγόντων τοποθετώντας άτομα που «χρωστούν χάρη εφ’ όρου ζωής» στον διεφθαρμένο κομματικό τους «προστάτη »
Η κατάσταση των πελατειακών διορισμών είναι τόσο καθοριστική και ξεκάθαρη που δημόσια πλέον το αποδέχτηκε ο π. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αποκαλώντας ο ίδιος
– τους Βουλευτές ( που θα ψηφίσουν και αυτόν τον νόμο ) «μαστροπούς» που διορίζουν πελατειακά για να εκλέγονται παράνομα
– και τους πολίτες ( συμβασιούχους ) πελάτες στο κύκλωμα της μαστροπείας

Έτσι, για μία ακόμη φορά και με τον νέο προωθούμενο νόμο , ο μηνυομενος Γ. Κατρουγκαλος και οι συνεργάτες του Δημόσιοι Υπάλληλοι επιδιώκουν με το γνωστό Ρουσφέτι (που μέσω αυτού διακινούνται εκατομμύρια και είναι και ο εύκολος τρόπος παράνομου πλουτισμού)
– να εκμαυλίζονται συνειδήσεις,
– να ισοπεδώνονται αξιοπρέπειες,
– να Υφαρπάζονται περιουσιακά στοιχεία,
– να Υποβαθμίζεται και να διαβρώνεται η Δημόσια Διοίκηση
– Να δαπανάται παράνομα το δημόσιο χρήμα
– να χρεοκοπεί συνεχώς η χώρα
– Και φυσικά να ολοκληρωθούν υπογεγραμμένα συμβόλαια που χωρίς ντροπή Δικηγόροι που έχουν εμπλακεί σε αυτό το κύκλωμα , θα εισπράττουν φανερά από τον μισθό των εργαζομένων ένα αξιόλογο ποσοστό για τον «κόπο» τους που έπεισαν την νομοθετική εξουσία να περάσει αυτήν τη παρανομία .
Με τελικό στόχο , έκτος τον παράνομο διορισμό και τον παράνομο πλουτισμό όλων των εμπλεκομένων να εξυπηρετούνται παράνομα ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος της Δημόσιας περιουσίας και του Δημοσίου χρήματος καθώς ο βαθμός διαφθοράς σε μια χώρα ( που η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη ) εξαρτάται αποκλειστικά από τον βαθμό διαφθοράς στο Δημόσιο τομέα
Επειδή δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να λειτούργει μια Δημόσια Διοίκηση με την ύπαρξη καταλόγου υπαλλήλων ποιος διόρισε ποιον και ποιος χρεωστάει σε ποιον για τον παράνομο διορισμό
Μηνύω
λογω όλων των ανωτέρω γνωστών αναφερομένων και αποδεκτών από όλους παράνομων πράξεων
τους
1) Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γεώργιο Κατρουγκαλο

2) Τους υπάλληλους του ιδίου Υπουργείου

– Αν. Γεν. Γραμματέα Τσουκαλά Δημήτριο
– και την Διευθύντρια κ. Ατσιογλου

3) Και κατά πάντως υπευθύνου , συνεργάτη του Υπουργού ή Υπηρεσιακού παράγοντα που είχε σχέση με την σύνταξη του συγκεκριμένου αντισυνταγματικού άρθρου

Για την εν γνώσει τους προώθηση του καταφορά αντισυνταγματικού νόμου
«Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις»
. Άρθρο 15

Η μήνυση αυτή να συμπερίλαβει και την Πρόεδρο της Βουλής Κ. Ζωή Κωνσταντόπουλου , εφόσον φέρει στην Βουλή προς ψήφιση αυτό τον αντισυνταγματικό νόμο και το άρθρο 15 του ανωτέρω νόμου , με το οποίο επιχηρείται ξέπλυμα παρανομίας και τακτοποίησης πελατειακών διορισμών στο Δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 103 του Συντάγματος

……………………….
Και όποιον άλλον έχει εμπλακεί σε αυτήν την προώθηση αυτού του παράνομου και προκλητικά αντισυνταγματικού νόμου
Και ζητώ την παραδειγματική τιμωρία των ανωτέρω εμπλεκομένων σε αυτήν την καθ’ όλα εγκληματική πράξη, και ιδιαίτερα του Γ. Κατρούγκαλου και για παράβαση των άρθρων του Π.Κ. για τα οποία παραπτώματα , οι παράνομες ενέργειες δεν καλύπτονται από τη Βουλευτική Ασυλία

Και ζητώ από την Δικαιοσύνη ( ΣτE και Άρειο Πάγο ) και τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης που αποστέλλεται η σχετική μήνυση λογω της σπουδαιότητας του θέματος παρέμβουν ώστε να σταματήσει η προώθηση αυτού του αντισυνταγματικού νόμου και να δοθεί επιτέλους τέλος στο κορυφαίο αυτό φαινόμενο της διαφθοράς και σε αυτή την κατάρα που βασανίζει τον Ελληνικό Λαό τώρα και 2 αιώνες, διαβρώνει την νέα γενιά και διαφθείρει ολόκληρη την κοινωνία
προτείνω μάρτυρες τους Κ.κ.

– αξιότιμο π. Πρόεδρο του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σταυρόπουλο ,
-τον σημερινό Πρωθυπουργό της χώρα Αλ. Τσιπρα
– τον αξιότιμο π. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιο Σανιδά
– τους αξιότιμους Συμβούλους του Συμβουλίου της Επικρατείας
κ.κ. .
. Πισπιρίγκο Κωνσταντίνο
Τσιμέκα Γεώργιος
– τον π. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Ρωμύλο Κεδικογλου
– τον π. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Θεόδωρο Πάγκαλο
– τον π. Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκουση
– τον π. Υπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
– την Αρχαιολόγο κ Εύη Τσεκου
– την κ. Γαλάτεια Κλαπακη προσφεύγουσα κατά του αντισυνταγματικού 164 /2004 Π.Δ.
– τον νυν Υπουργό οικονομίας Γιαννη Βαρουφακη
– τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ . κ. Ιωάννη Καραβοκύρη
Η παρούσα μήνυση κοινοποιείται για άμεση παρέμβαση -ως άλλωστε έχουν υποχρέωση λόγω της θέσεώς τους , ώστε να παρέμβουν και ενημερώσουν την νομοθετική Εξουσία για την αντισυνταγματικότητα του προωθούμενου νόμου , (όπως πολύ καλά έκαναν πρόσφατα σε άλλους ποθούμενους αντισυνταγματικούς νομούς , και άρθρα τα οποία και αποσυρθήκαν) , ως άλλωστε έχουν την ανάλογη υποχρέωση λογω της θέσεως τους
– στον Αξ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Νικόλαο Ρίζο
– στον Πρόεδρο Δικαστών και Εισαγγελέων κ…..
– και στην Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου , η οποία έχει δεσμεύει ότι θα ανεχτεί να έρχονται πλέον νομοσχέδια ( όπως το προωθούμενο ) στην Βουλή μέσω των οποίων ξεπλένονται παρανομίες .

Μαρούσι 9 / 4 / 2015

Κλαπακης Δορυλαος, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας πολίτικης κίνησης «ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ»

Comments are closed.